12 ĐẠI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM

Cửa Từ bi rộng mở

Tùy hoàn cảnh hiện thân

Quyết lòng cứu chúng sanh

Vượt qua bao khổ nạn

Chí tâm đảnh lễ : Phật Viên Thông Thánh Tự Tại, Quan Âm Như Lai rộng phát hoằng thệ nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Quyết một lòng không sợ khó, Quan Âm Như Lai thường vào biển Đông nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Ở Ta bà vào Địa phủ, Quan Âm Như Lai cứu vớt chúng sanh nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Diệt tà ma, trừ yêu quái, Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Tay tịnh bình, tay dương liễu, Quan Âm Như Lai ban nước cam lồ nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Đại Từ bi, Đại Hỷ xả, Quan Âm Như Lai oán thân bình đẳng nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Suốt ngày đêm luôn quán sát, Quan Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Phổ Đà Sơn thường lễ bái, Quan Âm Như Lai gông cùm đứt rã nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Tạo pháp thuyền vào biển khổ, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Tiền Tràng phan, hậu Bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện.

Chí tâm đảnh lễ : Thân trang nghiêm, tâm sáng suốt, Quan Âm Như Lai tròn đủ mười hai nguyện.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn