Ads

Read more

View all

12 ĐẠI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM

Cửa Từ bi rộng mở Tùy hoàn cảnh hiện thân Quyết lòng cứu chúng sanh Vượt qua bao khổ nạn Chí tâm đảnh lễ : P…

Load More
That is All