7 VIỆC GIÚP TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG, THAY ĐỔI VẬN MỆNH


1. NIỆM PHẬT
Niệm phật một câu phước sinh vô lượng, vì chúng ta là người trần mắt thịt nên niệm phật không thấy phước sinh, nhớ áp dụng niệm phật tinh tấn trong vòng 3 năm, có thể ngắn hoặc dài hơn, tùy theo nghiệp phước của từng người thì vận mệnh sẽ thay đổi.

2. LỄ PHẬT
Lạy Phật một lạy tội diệt hà sa, lạy Phật giúp bạn giảm sự kiêu ngạo, tăng tâm cung kính. Ngoài ra hành động lạy Phật đúng cách là một động tác tập thể dục rất tốt cho Thận và các bộ phận ngũ tạng.

3. HIẾU DƯỠNG CHA MẸ
Chữ hiếu đứng đầu trăm việc thiện, công đức cúng dường Cha Mẹ bằng công đức cúng dường cho Chư Phật, nhớ yêu thương chăm sóc báo hiếu Cha Mẹ thì bạn được phước giàu sang, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi.

4. BỐ THÍ
Dùng tâm chân thành cung kính bố thí cúng dường cho một người bệnh tật, hoạn nạn, khó khăn cũng bằng công đức cúng dường đức Phật, nhớ áp dụng vận mệnh của bạn sẽ thay đổi.

5. CÚNG DƯỜNG
Cúng dường Tam Bảo, Tam Bảo đệ nhất phước điền dù chỉ gieo một hạt giống cũng thu hoạch lớn lao, công đức vô lượng, nhớ áp dụng tùy tâm cúng dường ba năm "có thể ngắn hoặc dài hơn, tùy theo nghiệp phước của từng người" vận mệnh của bạn sẽ thay đổi.

6. PHÓNG SINH
Phóng sinh công đức vô lượng vì tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, là tùy tùng quyến thuộc ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, nên công đức cũng không thể nghĩ bàn, bạn cứ tùy duyên phóng sinh vận mệnh của bạn sẽ thay đổi.

7. ĂN CHAY NIỆM PHẬT
Nếu bạn ăn chay niệm Phật vận mệnh của bạn sẽ thay đổi. Ăn chay niệm Phật là cách phóng sinh thiết thực nhất là bố thí sinh mạng trong mỗi bữa ăn hằng ngày của bạn.

Xin thường niệm:
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn