HÃY RÁNG HỌC THUỘC CHÚ ĐẠI BI !


Hãy học thuộc Chú Đại Bi
Để nhẩm mọi lúc mọi khi đi nào
Bao nhiêu câu chú niệm vào
Bấy nhiêu phước đức tuôn trào sanh ra
Quan trọng nhất là chúng ta
Được Ngài Bồ Tát gia trì luôn khi
Chỉ cần đừng có ngờ nghi
Sẽ cảm nhận được những chi nhiệm mầu
Ví như gặp việc phiền sầu
Việc này chuyện nọ trong đầu nghĩ suy
Chỉ cần nhẩm Chú Đại Bi
Vài biến tự khắc tan đi não phiền
Sân si ganh gét tỵ hiềm
Nóng như lửa cũng sẽ liền tiêu đi
Niệm một câu Chú Đại Bi
Là một nghiệp chướng sẽ suy giảm dần
Tám mươi bốn vị Phật Thần
Hoá thân ở tám bốn vần trong kinh
Mười phương Phật tới chứng minh
Nếu như có một chúng sinh trì hành
Tất cả nguyện ước thiện lành
Đều toại như ý nếu thành thật tâm
Đường dữ không thể đoạ lâm
Bởi có thần lực Quan Âm độ trì
Vọng tưởng thường khởi li bì
Sẽ giảm một cách lạ kì chóng nhanh
Vì Ngài Bồ Tát tầm thanh
Hào quang soi chiếu chúng sanh mê lầm
Chú này đọc rất dễ nhầm
Nhưng thuộc thì sẽ dễ cầm định tâm
Bởi trong các từ các âm
Đều là năng lượng cao thâm khôn lường !

Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tát.

1 Comments

  1. The dealer flashes you a heat smile, needs you good luck, shuffles the deck, and asks you to cut the cards. \nAll right, you are located at the table, you've got made your guess in the betting box, and your heart is pumping like a jackhammer. A glance at the grandeur of a typical on line casino in, say, Las Vegas or Monte Carlo tells you that 바카라사이트 most individuals lose cash when they gamble. There are sound mathematical causes for a casino’s profitable methods. Although heaps of|there are numerous} books and websites that purport to show you method to|tips on how to} sidestep the percentages of almost about|of virtually} every on line casino recreation, many are misguided at finest and rubbish at worst.

    ReplyDelete
Previous Post Next Post