Thiền Tâm Từ - Nguyện Cầu – Chia Phước🌍 Nguyện cho: Tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh nơi bốn đoạ xứ – Không còn oan trái, không còn ác ý, không còn muộn phiền, giữ mình được an vui.

Mong cho tất cả thoát khổ đau, những gì đã thành tựu xin đừng mất, chỉ có Nghiệp là tài sản mà thôi.

Trong hướng Đông, trong hướng Tây, trong hướng Bắc, trong hướng Nam, trong hướng Đông-Nam, trong hướng Tây-Bắc, trong hướng Đông- Bắc, trong hướng Tây-Nam, ở dưới, ở trên.

Nguyện cho: Tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh nơi bốn đoạ xứ– Không còn oan trái, không còn ác ý, không còn muộn phiền, giữ mình được an vui.

Mong cho tất cả thoát khổ đau, những gì đã thành tựu xin đừng mất, chỉ có Nghiệp là tài sản mà thôi.

Phía trên lên mãi đến vô cùng, phía dưới đến tận A-tỳ địa ngục; Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sanh linh nào sống trên đất–
Nguyện cho tất cả không còn ác ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái, thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy.

Phía trên lên mãi đến vô cùng, phía dưới đến tận A-tỳ địa ngục; Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sanh linh nào sống trên đất–
Nguyện cho tất cả không còn ác ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái, thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy.

Phía trên lên mãi đến vô cùng, phía dưới đến tận A-tỳ địa ngục; Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sanh linh nào sống trên đất–
Nguyện cho tất cả không còn ác ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái, thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy.

🙏 Nhờ oai lực thiện nghiệp đã thành tựu,
nguyện cho tất cả mọi sanh linh
hay biết Diệu Pháp mang lại an vui của Đấng Pháp Vương, với sự hành trì an lạc, thanh tịnh,
không còn sầu khổ và bất mãn,
thành tựu được Niết bàn - lạc tối thượng.
Ngưỡng mong sanh linh thành kính Pháp, nguyện cầu Diệu Pháp mãi trường tồn.

🙏 Xin Chư thiên thường làm mưa thuận gió hoà, giống các vị Hiền vương xa xưa
đã bảo vệ chúng dân đúng theo Pháp,
như bảo vệ dòng dõi của chính mình.

Với sự hành Pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. 
Với sự hành Pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. 
Với sự hành Pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng.

🍀 Nhất định, nhờ sự hành Pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết.

Phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân. Phước lành này của con, nguyện là duyên thành tựu được Niết bàn.

Phần phước của con, xin chia đều đến tất cả sanh linh, Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau.

(Sādhu! Sādhu! Sādhu! Lành thay!)

*Nguồn Ảnh: HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG

Post a Comment

Previous Post Next Post