TẠO PHƯỚC ĐỨC

1. Phước sinh do phát tâm tu hạnh bố thí
2. Phước sinh do hành trì giới pháp
3. Phước sinh do sự chuyên tâm niệm Phật
4. Phước sinh do biết hạ mình khiêm tốn, kham nhẫn
5. Phước sinh do siêng năng tinh tấn làm các việc phước thiện
6. Phước sinh do sự tùy hỷ phước báu của người khác
7. Phước sinh do khuyên người khác tu phước hay tùy hỷ khi thấy hoặc biết người khác làm phước,
8. Phước sinh nhờ thành tâm nghe Phật Pháp
9. Phước sinh nhờ sự tín tâm khuyên người khác vào đạo nghe Phật pháp,
10. Phước sinh do cơ tri kiến chân chính, cung kính Tam Bảo, nói, làm theo lời Phật dạy
11. Phước sinh nhờ biết sám hối, sửa đổi lỗi lầm
12. Phước sinh nhờ hằng ngày thường xuyên, kiên trì tụng đọc kinh điển Phật giáo.

Hạnh Tuệ

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn